PAM - Kokkolanseudun osasto ry - PAM Karlebynejdens avdelning rf